پنجشنبه 9/11/1399    

 

کمينه
 

راهنمای درخواست رسیدگی از هیئت حل اختلاف


1-       نحوه ارائه تقاضا:

 

1-1-  در صورتی که تقاضای رسیدگی از هیئت حل اختلاف را دارید می توانید پس از مطالعه مقررات ذیل، با کلیک کردن بر روی دکمه "ثبت درخواست" در زیر همین صفحه فرم درخواست را تکمیل نمایید.

1-2-  پس از تکمیل فرم درخواست، ضمیمه کردن مدارک، با کلیک بر روی دکمه "ثبت درخواست" درخواست در سامانه ثبت و شماره پیگیری به شما ارائه گردد. می بایست شماره پیگیری خود را جهت پیگیری درخواست، تا اتمام روند بررسی نزد خود نگهداری نمایید.

1-3-  از این پس می توانید با استفاده از صفحه "پیگیری درخواست" در سامانه و وارد نمودن شماره پیگیری، وضعیت رسیدگی به درخواست خود را پیگیری نمایید.

1-4-  در صورتیکه تقاضای رسیدگی از هیئت حل اختلاف مورد تایید اولیه قرار گیرد، موضوع از طریق صفحه "پیگیری درخواست" به اطلاع خواهد رسید و می بایست از طریق همین صفحه جهت پرداخت وجه رسیدگی به درخواست از یکی از دو طریق الف) پرداخت الکترونیکی ب) ضمیمه نمون تصویر فیش بانکی اقدام نمایید.

1-5-  پس از تشکیل هیئت حل اختلاف و صدور تصمیم نهایی، موضوع از طریق صفحه "پیگیری درخواست" به اطلاع خواهد رسید و در صورت نیاز به احراز هویت و نیز تعویض شناسنامه به یکی از ادارات ثبت احوال مراجعه نمایید.

 

2-      قانون ثبت احوال کشور:

 

 

ماده 3 -  در مقر هر اداره ثبت احوال هيئتي به نام هيئت حل اختلاف مركب از رئيس اداره ثبت احوال و مسوول بايگاني يا معاونين و يا نمايندگان آنان و يكي از كارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئيس اداره ثبت احوال استان تشكيل مي شود ،‌ وظايف هيئت حل اختلاف به قرار زير است :

1.        تصحيح هر نوع اشتباه در تحرير مندرجات دفتر ثبت كل وقايع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسليم شناسنامه و گواهي ولادت يا وفات و تكميل سند از نظر مشخصاتي كه نامعلوم بوده است مندرج در ماده /29 اين قانون.

2.        رفع اشتباهات ناشي از تحرير ضمن ثبت وقايع يا نقل مندرجات اسناد و اعلاميه ها و مدارك به دفاتر ثبت كل وقايع و ساير دفاتر.

3.        ابطال اسناد و شناسنامه هائيكه بيگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده /44 اعلام مي شود.

4.        ابطال اسناد مكرر و يا موهوم و تصحيح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغيير نامهاي ممنوع.

5.        حذف كلمات زايد ، غير ضروري و يا ناشي از اشتباه در اسناد سجلي اشخاص. ترتيب تقاضا و گردش كار دفاتر هيئتها و نحوه رسيدگي و ابلاغ تصميمات در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد.

تبصره -  تصحيح هر نوع اشتباه در تحرير مندرجات دفتر ثبت كل وقايع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضيح مراتب در حاشيه سند به عمل مي آيد و امضاء كنندگان سند ذيل توضيح را امضاء خواهند نمود ( اصلاحي 18/10/1363).

 ماده 4- رسيدگي به شكايات اشخاص ذينفع از تصميمات هيات حل اختلاف و همچنين رسيدگي به ساير دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل مي آيد و راي دادگاه فقط پژوهش پذير است.

مهلت شكايت از تصميم هيئت حل اختلاف ده روز از تاريخ ابلاغ است.

تبصره - هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذينفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از كشور با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.